apply f2急診各類身分收費表 
          
身分 掛號費(元) 部分負擔(元)
健保 200 150
70歲以上 100 150
70歲以下 200 150
福保 0 0
榮民(70歲以上) 100 0
 榮民(70歲以下) 200 0 
 持殘障手冊 200  150
三歲以下兒童 200 0
 

 apply f2免部分負擔對象

       1. 屬於衛生主管機關訂定之重大傷病(需為有效期限內,

           並符合當次就診診斷之重大傷病。

      2. 急性腦中風發病三十日內,不需申請重大傷病卡,

          免部分負擔。

      3. 職業傷害或職業病。

  l3 5